Спосіб оцінки загального вмісту поліфенолів тест-методом включає попередню обробку реактиву Фоліна, іммобілізованого на функціоналізованому тетрадециламоній нітратом силікагелі, та наступне візуальне тест-визначення шляхом порівняння кольору сорбенту із стандартною кольоровою шкалою.

Порожнинний холодний катод магнетронного типу належить до електроніки і може бути використаний у газорозрядних приладах з тліючим розрядом, при виникненні потреби його запалення при більш низьких тисках.

В основу винаходу поставлено задачу створити новий більш зручний спосіб одержання циклічних сульфурвмісних амідів, який забезпечить розширення асортименту бажаних сполук загальної формули і без суттєвих ускладнень процедури їх одержання.

Даний винахід стосується галузі органічної хімії, зокрема хімії гетероциклічних сполук, а саме похідних метил-3-(3-бром-6-R-імідазо[1,2-а]піридин-2-іл)пропаноату формули (І), в якій R=H або галоген, або їх фармацевтично прийнятних солей з метою одержання розширеного асортименту сполук, які можуть бути застосовані як фізіологічно активні речовини.

Винахід належить до технологій отримання водню з неорганічних матеріалів. Винахід може бути застосованим: для створення малогабаритних, екологічно-чистих, твердотільних джерел молекулярного водню, а також для підвищення ефективності взаємодії води із порошками кремнію.

Page 2 of 4